zmień miasto

Uniwersytet Rzeszowski - UR, RzeszówZanurz się w nURt nauki

Kierunki - Uniwersytet Rzeszowski

KIERUNKI NA UCZELNI: Jednolite sześcioletnieJednolite magisterskieI stopieńI stopień (inż.)II stopień
WWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENEWWEESNZNWNENE
LEGENDA: W - Wieczorowe, WEE - Weekendowe, S - Stacjonarne, NZ - Niestacjonarne zaoczne, NW - Niestacjonarne wieczorowe, NE - Niestacjonarne eksternistyczne, N - Niestacjonarne, E - E-learningowe
  Administracja                     v   v             v   v 
  » Administracja: Wydział Prawa i Administracji                     v   v             v   v 
  Agroleśnictwo                     v                       
  » Agroleśnictwo: Wydział Biologiczno - Rolniczy                     v                       
  Archeologia                     v   v             v   v 
  » Archeologia: Wydział Socjologiczno - Historyczny                     v   v             v   v 
  Architektura krajobrazu                     v   v             v   v 
  » Architektura krajobrazu: Wydział Biologiczno - Rolniczy                     v   v             v   v 
  Bezpieczeństwo wewnętrzne                     v   v                   
  » Bezpieczeństwo wewnętrzne: Wydział Socjologiczno - Historyczny                     v   v                   
  Biologia                     v   v             v   v 
  » Biologia: Wydział Biologiczno - Rolniczy                     v   v             v   v 
  Biotechnologia                     v                       
  » Biotechnologia: Wydział Biotechnologii                     v                       
  Dietetyka                     v   v             v   v 
  » Dietetyka: Wydział Medyczny                     v   v             v   v 
  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna                     v   v                   
  » Dziennikarstwo i komunikacja społeczna: Wydział Filologiczny                     v   v                   
  Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej                     v   v             v   v 
  » Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: Wydział Muzyki                     v   v             v   v 
  Ekonomia                     v   v             v   v 
  » Ekonomia: Wydział Ekonomii                     v   v             v   v 
  Elektroradiologia                     v   v                   
  » Elektroradiologia: Wydział Medyczny                     v   v                   
  Filologia angielska                     v   v             v   v 
  » Filologia angielska: Wydział Filologiczny                     v   v             v   v 
  Filologia germańska                     v   v             v   v 
  » Filologia germańska: Wydział Filologiczny                     v   v             v   v 
  Filologia polska                     v   v             v   v 
  » Filologia polska: Wydział Filologiczny                     v   v             v   v 
  Filologia rosyjska                     v   v             v   v 
  » Filologia rosyjska: Wydział Filologiczny                     v   v             v   v 
  Filozofia                     v   v             v   v 
  » Filozofia: Wydział Socjologiczno - Historyczny                     v   v             v   v 
  Finanse i rachunkowość                     v                 v     
  » Finanse i Rachunkowość: Wydział Ekonomii                     v                 v     
  Fizjoterapia                     v   v             v   v 
  » Fizjoterapia: Wydział Medyczny                     v   v             v   v 
  Fizyka                     v        v        v     
  » Fizyka: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy                     v        v        v     
  Fizyka techniczna                              v              
  » Fizyka techniczna: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy                              v              
  Grafika            v   v                            
  » Grafika: Wydział Sztuki            v   v                            
  Historia                     v                 v     
  » Historia: Wydział Socjologiczno - Historyczny                     v                 v     
  Informatyka                              v   v    v   v 
  » Informatyka: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy                              v   v    v   v 
  Informatyka i ekonometria                              v   v          
  » Informatyka i ekonometria: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy                              v   v          
  Instrumentalistyka                     v                       
  » Instrumentalistyka: Wydział Muzyki                     v                       
  Inżynieria bezpieczeństwa                              v   v          
  » Inżynieria bezpieczeństwa: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy                              v   v          
  Inżynieria materiałowa                              v        v     
  » Inżynieria materiałowa: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy                              v        v     
  Inżynieria produkcji                              v        v   v 
  » Inżynieria produkcji: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy                              v        v   v 
  Jazz i muzyka rozrywkowa                     v                 v     
  » Jazz i muzyka rozrywkowa: Wydział Muzyki                     v                 v     
  Komunikacja międzykulturowa                     v                       
  » Komunikacja międzykulturowa: Wydział Socjologiczno - Historyczny                     v                       
  Kulturoznawstwo                     v                 v     
  » Kulturoznawstwo: Wydział Socjologiczno - Historyczny                     v                 v     
  Lekarski   v   v                                     
  » Kierunek lekarski: Wydział Medyczny   v   v                                     
  Logistyka w sektorze rolno-spożywczym                     v                       
  » Logistyka w sektorze rolno-spożywczym: Wydział Biologiczno - Rolniczy                     v                       
  Matematyka                     v   v             v   v 
  » Matematyka: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy                     v   v             v   v 
  Mechatronika                              v   v    v   v 
  » Mechatronika: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy                              v   v    v   v 
  Muzeologia                     v                 v     
  » Muzeologia: Wydział Socjologiczno - Historyczny                     v                 v     
  Nauki o rodzinie                     v   v                   
  » Nauki o rodzinie: Wydział Pedagogiczny                     v   v                   
  Ochrona środowiska                     v   v             v   v 
  » Ochrona środowiska: Wydział Biologiczno - Rolniczy                     v   v             v   v 
  Odnawialne źródła energii                     v   v                   
  » Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami: Wydział Biologiczno - Rolniczy                     v   v                   
  Pedagogika                     v   v             v   v 
  » Pedagogika: Wydział Pedagogiczny                     v   v             v   v 
  Pielęgniarstwo                     v   v             v   v 
  » Pielęgniarstwo: Wydział Medyczny                     v   v             v   v 
  Politologia                     v   v             v   v 
  » Politologia: Wydział Socjologiczno - Historyczny                     v   v             v   v 
  Polonistyka stosowana                     v                       
  » Polonistyka stosowana: Wydział Filologiczny                     v                       
  Położnictwo                     v   v             v   v 
  » Położnictwo: Wydział Medyczny                     v   v             v   v 
  Praca socjalna                     v   v             v   v 
  » Praca socjalna: Wydział Socjologiczno - Historyczny                     v   v             v   v 
  Prawo            v   v                            
  » Prawo: Wydział Prawa i Administracji            v   v                            
  Ratownictwo medyczne                     v   v                   
  » Ratownictwo medyczne: Wydział Medyczny                     v   v                   
  Rolnictwo                     v   v             v   v 
  » Rolnictwo: Wydział Biologiczno - Rolniczy                     v   v             v   v 
  Socjologia                     v   v             v   v 
  » Socjologia: Wydział Socjologiczno - Historyczny                     v   v             v   v 
  Systemy diagnostyczne w medycynie                     v                       
  » Systemy diagnostyczne w medycynie: Wydział Matematyczno - Przyrodniczy                     v                       
  Sztuki wizualne                     v   v             v   v 
  » Sztuki wizualne: Wydział Sztuki                     v   v             v   v 
  Technologia żywności i żywienie człowieka                     v   v             v   v 
  » Technologia żywności i żywienie człowieka: Wydział Biologiczno - Rolniczy                     v   v             v   v 
  Turystyka historyczna i kulturowa                     v                 v     
  » Turystyka historyczna i kulturowa: Wydział Socjologiczno - Historyczny                     v                 v     
  Turystyka i rekreacja                     v   v             v   v 
  » Turystyka i rekreacja: Wydział Wychowania Fizycznego                     v   v             v   v 
  Wokalistyka                     v                       
  » Wokalistyka: Wydział Muzyki                     v                       
  Wychowanie fizyczne                     v   v             v   v 
  » Wychowanie fizyczne: Wydział Wychowania Fizycznego                     v   v             v   v 
  Zdrowie publiczne                     v   v             v   v 
  » Zdrowie publiczne: Wydział Medyczny                     v   v             v   v 
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama